Privacy beleid  Naus verhuur en Grondverzet BV

Algemeen

We vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. We willen onze klanten en de gebruikers van onze diensten en websites zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. We willen je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om je beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Wij verstrekken dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn persoonsgegevens en iedereen het recht heeft om een deel hiervan niet met ons te delen. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe je hierover controle hebt.

Wij nodigen je uit de tijd te nemen om ons privacy beleid goed door te nemen, samen met onze algemene voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze producten en diensten.

1. Wie wordt beschermd door dit privacy beleid?

Dit privacy beleid geldt voor al onze klanten, dus voor onze consumenten en zakelijke klanten (natuurlijke personen) die gebruik maken van de Naus verhuur en grondverzet bv diensten en producten. Dit privacy beleid is ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan ons kantoor of websites, gebruik maakt van onze apps, en wanneer je een potentiële of voormalige klant bent van Document House Limburg.

De wet van 1 september 2001 (“Wet bescherming persoonsgegevens”) en de wet van 25 mei 2018 (“Algemene verordening gegevensbescherming AVG”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van je persoonsgegevens [https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving]. Wij engageren ons onze plichten na te leven en je rechten te respecteren telkens wanneer wij je gegevens verwerken. Indien je dieper wil ingaan op dit onderwerp raden wij je aan de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/] te raadplegen.

2. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

Naus verhuur en grondverzet BV gevestigd aan de Oude Zeepweg 12 6247BM Gronsveld, en ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 14081035 (hierna “Naus verhuur en grondverzet bv”) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Dit neemt niet weg dat je een aantal verplichtingen hebt in verband met de verwerking van persoonsgegevens van de eindgebruikers die je toelaat gebruik te maken van je Naus verhuur en grondverzet bv producten en diensten. In die hoedanigheid dien je steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door Naus verhuur en grondverzet bv voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van Naus verhuur en grondverzet bv die je hen toelaat te gebruiken.

3. Welke gegevens verwerken we?

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben en die (i) je ons zelf geeft (bijvoorbeeld wanneer je een zakelijke rekening wil openen), (ii) die wij aan je toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten (iii) die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten, met inbegrip van het gebruik door eindgebruikers en (iii) die we via derden hebben ontvangen. Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze diensten beter af te stemmen op je persoonlijke behoeften.

Wij onderscheiden verschillende types persoonsgegevens. Ze laten ons toe onze producten en diensten aan te bieden en te verbeteren waar mogelijk:

 • Gebruikersgegevens: hiermee kunnen wij je identificeren of contact met je opnemen. Bijvoorbeeld: je naam, je adres, je telefoonnummer, kopie van de voorzijde van je identiteitskaart, je geslacht, je e-mailadres en alle andere voorkeuren die je kenbaar maakt via sociale media, acties, mobiele applicaties etc., met inbegrip van je financiële gegevens en gegevens in verband met je kredietwaardigheid;
 • Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we de locatie van levering producten vaststellen

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

4. Waarvoor gebruiken we deze gegevens? 

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van onze diensten.
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en
 • Wanneer Naus verhuur en grondverzet bv daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

 Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 • Om je aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling nemen. Als je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten Alle informatie die wij in deze precontractuele fase over je ontvangen, gebruiken we alleen om je van de gevraagde informatie te voorzien, zoals jij dat wilt. Ook wanneer je uiteindelijk beslist om klant te worden bij Naus verhuur en grondverzet bv,  zullen wij je om een aantal persoonsgegevens vragen zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres.
 • Om je de beste service aan te bieden en je te informeren over je gebruiksmogelijkheden. Wij gebruiken je gegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van je producten en diensten en voor onze administratie. Bijvoorbeeld: we gebruiken je gegevens voor het tot stand brengen van de levering of aanlevering van diverse producten en diensten.
 • Om je te informeren over (nieuwe) producten en diensten van ons. Wij kunnen je gegevens gebruiken om je (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan wij denken dat die voor je interessant zijn. Het is ook mogelijk dat wij je benaderen wanneer je geen klant meer bent bij Naus verhuur en grondverzet bv, dien je hier zelf even melding van te maken.
 • Om eenieders veiligheid te garanderen In en rond ons kantoor en bijgebouw zal je ook worden gefilmd door onze bewakingscamera’s. Deze beelden worden enkel opgeslagen met het oog op de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze klanten en wijzelf het slachtoffer worden te voorkomen (wij signaleren de aanwezigheid van camera’s met pictogrammen die onze contactgegevens vermelden).

5. Hoe beveiligen wij je gegevens?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in ons kantoor,en in ons netwerk.

Bovendien gebruiken wij allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, ssl en antivirus. Moest er zich een data lek voordoen met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je als klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot je persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot je persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Onze website vermeldt soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacy beleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van je persoonsgegevens.

6. Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door? 

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

 • Aan onze rechtsopvolgers. Wij geven je persoonsgegevens door aan onze eventuele rechtsopvolgers voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacy beleid.
 • Dit nodig is voor onze dienstverlening. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij met derde partijen in. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij Naus grondeverzet en verhuur bv  zelf. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.
 • Er een wettelijke verplichting is. Wij verwijzen hiervoor naar punt 4 van dit privacy beleid. .
 • Er een gerechtvaardigd belang is voor Naus verhuur en grondverzet bv of de betrokken derde. Dit gebeurt enkel mits je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen.
 • Je ons daar toelating voor geeft. Indien Naus verhuur en grondverzet bv op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij je uitdrukkelijke toestemming.  

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij je gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

7. wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Je recht op toegang

Je hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die jezelf betreffen. Je kunt ons vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van je verwerken;
 • Waarvoor wij die verwerken;
 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • Met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen;
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens; en
 • Welke logica wij gebruiken als wij bepaalde persoonsgegevens automatisch verwerken.

Je dient je recht op toegang schriftelijk uit te voeren, ter attentie van Naus verhuur en grondverzet bv, Oude Zeepweg 12 6247BM Gronsveld of per e-mail naar info@nausgronsveld.nl 

Je recht op verbetering en verwijdering

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daarvoor kan je ons contacteren via onze algemene communicatiemiddelen, telefoon 06-42015293, mail info@nausgronsveld.nl. Wij zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.

Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals een verhuis of een vernieuwing van je identiteitskaart.

-mail afzonderlijk deactiveren. Stuur je verzoek naar info@nausgronsveld.nl

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met je op te nemen in het kader van de uitvoering van je contract of als de wet ons daartoe verplicht.

8. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Naus verhuur en grondverzet bv draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Soms kan de termijn ook langer zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van je contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd.

Bepaalde gegevens van voormalige klanten kunnen gedurende een periode van 2 jaar na beëindiging van het contract worden gebruikt om de voormalige klant te herkennen en op de hoogte te houden van nieuwe producten en promoties van Naus verhuur en grondverzet bv, tenzij de klant volgens de onder punt 8 beschreven procedure aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.

9. Hoe zit het met onze websites, cookies en mobiele apps?

Afgezien van de gegevens die je vrijwillig met ons deelt bij het gebruik van onze websites, hanteren wij ook andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.  

Websites

Je kunt onze websites bezoeken zonder je persoonsgegevens mee te delen. Met je toestemming (voor zover nodig) kunnen wij je als bezoeker van onze websites informeren over een gepersonaliseerd aanbod van producten en diensten. Om de dienstverlening te optimaliseren kunnen wij je klantengegevens verder aanvullen met de data die we afleiden uit de cookies ten gevolge van je gebruik van onze websites.

voorkeuren en gebruiksgemak. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken.

Cookies kunnen zowel door Naus verhuur en grondverzet bv als andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden op onze websites toelaten cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

10. Hoe kan ik Naus verhuur en grondverzet bv contacteren?

Indien je ons wilt bereiken om je privacy instellingen aan te passen. Daarvoor kan je ons contacteren via onze algemene communicatiemiddelen, telefoon 06-42015293 mail info at nausgronsveld dot nl

Voor meer informatie over ons privacy beleid of voor klachten in verband met je privacy, inclusief het uitoefenen van je recht op toegang kan je per mail contact opnemen via info at nausgronsveld dot nl

11. Blijf op de hoogte van aanpassingen

Naus verhuur en grondverzet bv  kan dit privacy beleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op www.dhlimburg.nl/privacybeleid. Uiteraard informeren wij je via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging.

Onze algemene voorwaarden en de voorwaarden van specifieke diensten hebben, in geval van tegenstrijdigheid, voorrang op dit privacy beleid.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Cookiebeleid pagina. OK